NỘI DUNG NỀN TẢNG CHO CÁC EM HỌC SINH TẠI HỌC VIỆN PEHAL THE START

NỘI DUNG NỀN TẢNG CHO CÁC EM HỌC SINH TẠI HỌC VIỆN PEHAL THE START

NỘI DUNG NỀN TẢNG CHO CÁC EM HỌC SINH TẠI HỌC VIỆN PEHAL THE START

Ngày đăng: 13/03/2023

Tất cả giáo viên đang giảng dạy tại học viện Pehal The Start đều được thông qua đào tạo toàn diện và nắm được quy tắc này.

Dưới đây là nội dung nền tảng cho các em học sinh tại học viện Pehal The Start khi bắt đầu học ở năm đầu tiên và những năm tiếp theo.

LEVEL 1 (YEAR 1)

Language, Geography, Math, Society.

Lesson 01: The continents

Supercontinent.

Asia, Europe, North America, South America, Australia, Antartica, Africa.

Lesson 02: The shape of the Earth

What is the shape of the Earth?

Lesson 03: The zones of the Earth?

Do you know any zone of the Earth?

Lesson 04: Expedition/Voyage

Part 1: To find the new route to India.

Lesson 05: Expedition/Voyage

Part 2: The story of Columbus

Lesson 06: Expedition/voyage

Part 3: Who found the new way to India?

Lesson 07: America

Part 1: Parts of America

Lesson 08: America 

Part 2: Middle America

Lesson 9: America

Part 3: South America

Lesson 10: Europe

Part 1: Europa and the origin of the name “Europe”

Lesson 11: Europe

Part 2: Transcontinental countries

Lesson 12:  Europe

Part 3: Countries in Europe

Lesson 13: Europe

Part 4: Autonomous country in Europe 

Lesson 14: Europe

Part 5: Czechoslovakia and Austria-Hungary 

Lesson 15: Europe

Part 6: Yugoslavia

Lesson 16: Europe

Part 7: United Kingdom

LEVEL 2 (YEAR 2)

Lesson 17: Africa

Part 1: What is Africa?

Lesson 18: Africa

Part 2: Fictional writers

Lesson 19: Africa 

Part 3: Finding the truth

Lesson 20: Africa 

Part 4: The origin of the name “Africa”

Lesson 21: Africa

Part 5: The countries in Africa

Lesson 22: Africa

Part 6: The horn of Africa

Lesson 23: Africa

Part 7: ECOWAS group

Lesson 24: Africa

Part 8: The countries in ECOWAS group

Lesson 25: Africa

Part 9: South Africa

Lesson 26: Africa

Part 10: The countries up to South Africa

Lesson 27: Africa

Part 11: What happened to Africa from 1880 - 1914

Lesson 28: Asia

Part 1: Why it is call Asia?

Lesson 29: Asia

Part 2: The first law of the world

Lesson 30: Asia

Part 3: Six parts of Asia

Lesson 31: Asia

Part 4: The countries in East and Southeast Asia

Lesson 32: Asia

Part 5: South Asia and West Asia

Lesson 33: Antarctica

Antarctica is called “Permafrost”

Lesson 34: Oceania

Part 1: The smallest continent in the world

Lesson 35: Oceania

Part 2: Australia - the largest country of Oceania

Lesson 36: United States

Part 1: 13 states in the Eastern part of USA

Lesson 37: United States

Part 2: No taxation without representation

Lesson 38: United States

Part 3: USA has become unipolar

Lesson 39: United States

Part 2: No taxation without representation

Lesson 40: England

Part 1: How Britain has become UK

Lesson 41: England

Part 2: Hero of Scotland

Lesson 42: England

Part 3: United Kingdom of Great Britain

LEVEL 3 (YEAR 3)

Lesson 43: Country

Part 1: What is a country?

Lesson 44: Country

Part 2: Developing countries

Lesson 46: Country

Part 3: The period of colonization

Lesson 47: House

Part 1: Houses in cities

Lesson 48: House

Part 2: Houses in villages

Lesson 49: House

Part 3: House in countryside

Lesson 50: Family

Part 1: Family

Lesson 51: Family

Part 2: Parents

Lesson 52: Family

Part 3: Child

Lesson 53: Family

Part 4: Childhood

Lesson 54: Family

Part 5: Childhood

Lesson 55: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 1: The period of the Ottoman Empire

Lesson 56: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 2: The relation between Ottoman Empire and Roman Empire

Lesson 57: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 3: Muslims captured Constantinople

Lesson 58: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 4: Western and Eastern Roman Empire

Lesson 59: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 5: Turkey becomes Ottoman Empire

Lesson 60: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 6: The leader of Ottoman Empire

Lesson 61: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 7: The sultan Murad I

Lesson 62: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 8: Sultan Mehmed II

Lesson 63: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 9: Victory of king Mehmed II

Lesson 64: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 10: What was the kingdom of Iran-Iraq

Lesson 65: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 11: Hashburg Empire

Lesson 66: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 12: Crimean war

Lesson 67: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 13: Karbala war

Lesson 68: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 14: Mornachy turned into constitution

Lesson 69: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 15: The First Balkan War

Lesson 70: Ottoman Empire and Roman Empire

Part 16: The Second Balkan War 

 

LEVEL 4 (YEAR 4)

Lesson 71: Talk

Part 1: Start talk 

Lesson 72: Talk

Part 2: Honest talk

Lesson 73: Talk

Part 3: Good and clear talk

Lesson 74: Talk

Part 4: Good and clear talk

Lesson 75: Talk

Part 5: Clever talk

Lesson 76: Talk

Part 5: Clever talk

Lesson 77: Society

Part 1: How did society develop?

Lesson 78: Society

Part 2: Medieval and modern society

Lesson 79: Society

Part 3: Caste System

Lesson 80: Society

Part 4: The idioms related to society

Lesson 81: Society

Part 5: The idioms related to society

Lesson 82: Society

Part 6: The idioms related to society

LEVEL 5 (YEAR 5)

Financial (Tài chính), Astrology (Chiêm tinh học), Numberology (Thần số học).