Học viện ngôn ngữ PEHAL THE START - ENGLISH

Học viện ngôn ngữ PEHAL THE START - ENGLISH

Khóa học tại học viện

Học viện ngôn ngữ Pehal The Start có các khóa học dành cho những độ tuổi khác nhau

Đội ngũ giảng viên

Giáo viên: Đinh Hồng Khải

Giáo viên: Đinh Hồng Khải

"Happiness depends upon ourselves." - Aristotle

Giáo viên: Hoàng Thu Liễu

Giáo viên: Hoàng Thu Liễu

Learning is the eye of the mind

Giáo viên: Diệu Thơ

Giáo viên: Diệu Thơ

"Be all you can be"

Giáo viên: Sim Nguyễn

Giáo viên: Sim Nguyễn

"Just do it!"