KHÁM PHÁ SỰ ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ CỦA TIẾNG ANH

KHÁM PHÁ SỰ ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ CỦA TIẾNG ANH

KHÁM PHÁ SỰ ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ CỦA TIẾNG ANH

Ngày đăng: 07/07/2023

Hãy cùng tham gia khóa học tiếng Anh online trên Zoom, khám phá sự đa dạng và phong phú của ngôn ngữ này qua nhiều lĩnh vực và chủ đề thú vị. Dưới đây là những nội dung chính của khóa học:

1. Philosophy of English và History of English

Tìm hiểu về triết lý của tiếng Anh và lịch sử hình thành ngôn ngữ này.

2. Diverse Vocabulary

Học về common words, specific words, technical words và the loom of words.

So sánh informal words, formal words, slang và dialects.

3. Idioms, Proverbs, Maxims và Colloquial Expressions

Khám phá sự phong phú của tiếng Anh qua các idioms, proverbs, maxims và colloquial expressions.

4. Thinkers và History

Tìm hiểu về các nhà tư tưởng lớn và lịch sử tiếng Anh qua các sự kiện quan trọng.

5. Geography và Geopolitics

Học về các continents, map, ancient map và contemporary map, cùng với sự phân chia chính trị như NATO, SEATO, CENTO, và ASIAN.

6. Religions và Cultures

Khám phá ảnh hưởng của religion đến tiếng Anh qua các books of religion, words of religion và regions of religion.

7. A Bird's eye view of English Grammar

Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh qua một cái nhìn tổng quan.

8. Philosophy và Science

Học về sự khác biệt giữa truth, theory, view, hypothesis, và thesis.

9. Natural Geography

Tìm hiểu về các islands, mountains, gulfs, peninsulas, canals, straits, và trenches.

10. Sports và Games

Học về các môn sports, games và từ vựng liên quan.

11. Architecture và Construction

Tìm hiểu về các colors, houses, buildings, roads, temples, churches, và constructions.

12. Food, Nutrition, và Diseases

Học về đa dạng văn hóa ẩm thực, nutrition, và các diseases liên quan.

13. Medicine và Education

Tìm hiểu về medicine, school of medicine, body, anatomy và các thuật ngữ liên quan.

14. Time và Taxonomic Ranking

Học về đơn vị thời gian như eon, era, stage, period và taxonomic ranking.

15. War, Religion và Petroleum

Tìm hiểu về war religion, oil war, petroleum companies và gulf war.

16. Suez Canal, Egypt, Sinai Peninsula, và Mediterranean Sea

Khám phá lịch sử và địa lý của Suez Canal, Egypt, Sinai Peninsula và Mediterranean Sea.

17. Vegetarian Movement và Medicine Movement

Tìm hiểu về vegetarian movement và medicine movement.

18. Crime, Psychology và Society

Học về các từ vựng liên quan đến thug, gang, crime, psychology và society.

Khóa học tiếng Anh online trên Zoom này sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức về tiếng Anh qua nhiều lĩnh vực và chủ đề hấp dẫn. Hãy đăng ký ngay hôm nay để bắt đầu hành trình khám phá sự đa dạng và phong phú của ngôn ngữ này!